Kooli vastuvõtt

Lisaklassid liiguvad 2019. aasta 1. septembril  Veskimöldres avatavasse kooli 

Veskimöldre piirkonnas (Koru tänava lähistel) avatakse sügisel 2019 uus koolimaja. Laagri Koolis alustavad juba sel sügisel kaks 1. klassi, mis uue kooli valmides liiguvad kogu koosseisus sinna. Sellega seoses on lapsevanemal kolm järgmist valikut.
* Lapsevanemad, kelle elukohale või liikumisteedele jääb uus kool mugavamalt lähedale, saavad 1. – 17. veebruarini taotlust esitades juba selgelt teada anda, et nende laps peaks sügisel just sellesse klassi astuma, mis uude kooli edasi liigub.
* Kindlasti on vanemaid, kellele sobib nii uus kool kui ka Laagri Kool. Selle saab samuti taotlusel ära märkida. Kui peaks juhtuma, et laps ei mahu vastuvõtu pingereas esimese nelja klassikomplekti õpilaste hulka, siis on järgmine võimalus saada koolikoht uue kooli 1. klassis.
* Kui aga vanem märgib taotlusele, et ei ole nõus uue kooli 1. klassiga ja ei mahu nelja 1. klassi nimekirja, siis uue kooli 1. klassi nimekirja teda ka ei arvata.

Seoses uue koolimaja valmimisega 2019. aastal on 1. klassi minejatel juba sel sügisel valla põhjapiirkonnas võimalus endale loodetavasti sobiv lahendus leida!

________________________________________________

 

1. veebruaril algab sooviavalduste vastuvõtt Laagri Kooli esimesse klassi

Laagri Kooli 2018. aasta sügisel esimesse klassi astujate taotluste vastuvõtmine toimub 1. – 17. veebruarini. Taotlus esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressile laagrik@laagrik.edu.ee või paberil Laagri Kooli kantseleisse. Kool teavitab lapsevanemat taotluse kättesaamisest e-kirjaga kolme tööpäeva jooksul.

2018. aasta sügisel võtab Laagri Kool vastu neli 1. klassi, igas 24 õpilast. Lisaks alustavad Laagri Koolis kooliteed kaks 1. klassi, mis hiljem jätkavada kooliteed Veskimöldre uues piirkonnas valmivas koolis. Vastuvõtt nendesse klassidesse toimub Laagri Kooli vastuvõtukorra alusel, vastava soovi, nõusoleku või mittenõustumise märgib lapsevanem ära taotlusele.

02.01.2018

_________________________________________________

2017. a sügisel alustavasse 1. klassi kandideeris 162 last!

Laagri Kooli 2017. a septembris alustavasse 1. klassi õppima asumiseks esitati 162 taotlust.

1. septembril alustab Laagri Kool 124 1. klassi õpilasega, viie paralleelklassiga.

Kandidaatide koolivalmiduse hindamiseks toimub 30. märtsil kell 12.00 koolis vestlus. Vestlusele kutsutakse 124 + 10 kandidaati (10 juhuks, kui mõni kandidaat loobub kohast).

Vastavalt korrale on nimekirjad järjekorras selliselt, et eesotsas on need Saue valla lapsed, kelle õde ja/või vend õpib Laagri Koolis (mitte vanemas kui 8. klassis) ja kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on hiljemalt 31. dets 2016. a sissekirjutusega Saue vallas põhjapiirkonnas elektroonilise rahvastikuregistri järgi 18. veebruari seisuga. Selliseid õpilaskandidaatide taotlusi esitati sel aastal esialgsetel andmetel 58. Kõik sellised kandidaadid saavad sügisest ka kooliteed alustada juhul, kui nad on kooliküpsed.

Järgnevad kandidaadid, kelle mõlemad vanemad on  sissekirjutusega Saue vallas (põhjapiirkond) elektroonilise rahvastikuregistri 18. veebruari seisuga. Järjekord moodustub pikema sissekirjutuse alusel (arvesse läheb üks vanem kahest, kes kauem on sisse kirjutatud ja see kandidaat on järjekorras eespool). Selliseid õpilaskandidaatide taotlusi esitati 91.

Järgnevad kandidaadid, kelle üks vanem on hiljemalt 31. dets 2016. a sissekirjutusega Saue vallas. Sel aastal on esialgsetel andmetel 9 sellise kandidaadi taotlust.

Järgnevad kandidaadid kelle mõlemad vanemad on sissekirjutusega Saue vallas (lõunapiirkond). Selliseid õpilaskandidaatide avaldusi esitati 3.

Esitati 1 taotlus, mis ei vastanud kooli vastuvõtutingimustele.

 

23.02.2017

_______________________________________________

10.02.2017 seisuga on 1. klassi soovijaid 147 (71 poissi, 76 tüdrukut). 

Taotlusi võetakse vastu 17. veebruarini (k.a.), taotluse esitamise aeg kohta pingereas ei muuda. Vastu võetakse maksimaalselt 124 last.

_______________________________________________

 

1. klassi kandideerivate laste vanematele kooli tutvustav õhtu

2. veebruaril (neljapäeval) kell 18.00 ootab Laagri Kool külla lapsevanemaid, kes kaaluvad lapse õppima asumist Laagri Koolis alates 1. septembrist 2017. Toimub kooli ja koolis toimuvat tutvustav loeng ja ringkäik koolimajas.

________________________________________________

 

Laagri Kool võtab 1. veebruarist kuni 17. veebruarini 2017.a vastu 1. septembril 2017. a esimesse klassi minevate laste õpilaskandidaadiks vastuvõtmise taotlusi.
Laagri Kooli vastuvõtt ja väljaarvamine Lisa 1 (1. klassi kandideerimise taotlus docx pdf) (esitamiseks 1. – 17. veebruar)

Laagri Kooli vastuvõtukord

Taotlus alates 2. klassist vastuvõtuks (taotlus docx pdf)

Kõikidele Saue valla kooli minevatele lastele on tagatud koolikohad. Infot elukohajärgese koolikoha osas leiab aadressilt http://sauevald.kovtp.ee/elukohajargse-kooli-maaramine

 

__________________________________________________

Esimesel septembril alustas Laagri Kooli 1. klassis kooliteed 123 õpilast.

Esitatud taotlustest taganesid mitmed kandidaadid ja augusti lõpuks sai nimekirja ka taotluste esitanutest viimane.

 

__________________________________________________

2016. a sügisel alustab Laagri Kool viie 1. klassiga

Esialgselt kavandatud neljale paralleelklassile, kus igas klassis 25 õpilast, lisandub üks 24 õpilasega 1. klass. Kokku alustab sel sügisel Laagri Koolis 1. klassis õppetööd 124 õpilast!

Ka 2017. a on kavas samasugune vastuvõtt. Alates aastast 2018 on kool võimeline vastu võtma 4 paralleelklassi.

Lisaklasside vastuvõtmine on võimalik 2017. aastal vabanevate ruumide tõttu, mis hetkel on lasteaia kasutada (kooli keeletiiva 2. korrus) ja arvestusega, et vanemas astmes on kolm paralleelklassi. Kuna aga nelja paralleeliga klassikomplektid jõuavad põhikooli lõpuni, ei ole võimalik rohkem kui kahel aastal lisaparalleelklasse avada. Loodetavasti on aga lahenduse leidmine ühendvalla tegevuste seas esimeste hulgas!

11.08.2016

___________________________________________________

2016. a sügisel alustavasse 1. klassi kandideeris 145 last!

Laagri Kooli 2016. a septembris alustavasse 1. klassi õppima asumiseks esitati 145 taotlust.

1. septembril alustab Laagri Kool 100 1. klassi õpilasega, nelja paralleelklassiga, igas 25 õpilast.

Kandidaatide koolivalmiduse hindamiseks toimub 31. märtsil kell 12.00 koolis vestlus. Vestlusele kutsutakse 100 + 10 kandidaati (10 juhuks, kui mõni kandidaat loobub kohast).

Vastavalt korrale on nimekirjad järjekorras selliselt, et eesotsas on need Saue valla lapsed, kelle õde ja/või vend õpib Laagri Koolis (mitte vanemas kui 8. klassis) ja kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on hiljemalt 31. dets 2015. a sissekirjutusega Saue vallas põhjapiirkonnas. Selliseid õpilaskandidaatide taotlusi esitati sel aastal 52. Kõik sellised kandidaadid saavad sügisest ka kooliteed alustada juhul, kui nad on kooliküpsed.

Nimekirjas järgnevad kandidaadid, kelle mõlemad vanemad on Saue valda (põhjapiirkonda) sisse kirjutatud. Järjekord moodustub pideva sissekirjutuse algusest (üks vanem kahest, kes varem on sisse kirjutatud, on järjekorras eespool). Selliseid õpilaskandidaatide taotlusi esitati 90.
Selle aasta järjekord kujunes selliseks, et nn sisse pääsesid need lapsed, kelle üks vanematest on sisse kirjutatud vähemalt kuus ja pool aastat tagasi (see ajaline piir muutub kohe kui keegi õpilaskandidaatidest oma kohast mingil põhjusel loobub).  Värskemate sissekirjutustega vanemad jäid hetkeseisuga ootejärjekorda.

Järjekorra lõpus on kandidaadid kelle üks vanem on hiljemalt 31. dets 2015. a sissekirjutusega Saue vallas. Sel aastal on 3 sellise kandidaadi taotlust.

01.03.2016

____________________________________________________

2016. a alustavasse 1. klassi taotleb koolikohta 145 last. Nendest 52 taotlejat on sellised, kel õde või vend õpib Laagri Koolis. Taotlejate nimekiri on saadetud vallavalitsusele sissekirjutuste kontrollimiseks ja seejärel koostab kool vastavalt vastuvõtu korrale järjekorra. Järjekorras 110 esimest kandidaati kutsutakse 31. märtsil kooliküpsuse hindamiseks vestlusele. Kool saadab vastava teate lapsevanema e-posti aadressile.
25.02.2016

____________________________________________________

Eelkoolipäev (vestlus) 1. klassi astuvatele õpilastele toimub 31. märtsil kell 12.00. Vestlusele kutsutakse vastavalt pingereale esimesed 110 kandidaati. Vestlus ei muuda pingerida, see jääb vastavalt vastuvõtu korras esitatud tingimustele samaks.
Vestlus kestab orienteeruvalt 25 – 45 minutit. Eelkoolipäeval on võimalus teha õpilase õpilaspileti tarvis dokumendifoto. Pildistamine algab kooli aulas 11.30 ja pildistada saab ka pärast vestlust. Pildid õpilaspiletile on tasuta, pilte saab aga ka endale tellida Pildikompanii kodulehelt vastavalt hinnakirjale.

_____________________________________________________

Info üksikvanemale kooli vastuvõtutaotluse täitmisel
Riiklikul tasandil on seaduses Riiklike peretoetuste seadus üksikvanemat selgitatud järgmiselt:
*lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud andmetes puudub kanne isa kohta või see on tehtud ema ütluse alusel;
*vanem on tunnistatud tagaotsitavaks.

Saue valla õigusaktides on üksikvanem selgitatud järgmiselt (nt Erakooli, koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiuasutuse toetamise kord §2 lõige 7 või ka Koolilõuna ja lapse toidukulu päevamaksumuse kompenseerimise §2 lõige 5, jms õigusaktid):
Üksikvanem on vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.

Seega tuleks üksikvanemal taotluses:
1) jätta teise vanema andmed täitmata ja lisada märge – üksikvanem,
2) lisada selle tõendamiseks vastavad andmed või dokumendid.

Täpsustuseks, üksikvanemal ei ole lapse Laagri Kooli koolikoha saamisel eelistusi võrreldes olukorraga, kus mõlemad vanemad on valda sisse kirjutatud hiljemalt eelneva aasta lõpu seisuga. Järjekorras on eespool laps, kelle üks vanematest või üksikvanem on olnud Saue valda kauem sisse kirjutatud.

______________________________________________________

3. veebruaril (kolmapäeval) kell 18.00 toimus Laagri Koolis kooli tutvustav õhtu lapsevanematele, kes kaaluvad lapse õppima asumist Laagri Koolis alates 1. septembrist 2016. 
Kohtumisel tutvustati Laagri Kooli ja koolis toimuvat, traditsioone, reegleid, eripärasid. Soovijatele tehti ringkäik koolimajas.

______________________________________________________

Laagri Kool võtab 1. veebruarist kuni 17. veebruarini 2016.a vastu 1. septembril 2016. a esimesse klassi minevate laste õpilaskandidaadiks vastuvõtmise taotlusi.
Laagri Kooli vastuvõtt ja väljaarvamine Lisa 1 (1. klassi kandideerimise taotlus docx pdf) (esitamiseks 1. – 17. veebruar)

Laagri Kooli vastuvõtukord

Taotlus alates 2. klassist vastuvõtuks (taotlus docx pdf)

Kõikidele Saue valla kooli minevatele lastele on tagatud koolikohad. Infot elukohajärgese koolikoha osas leiab aadressilt http://sauevald.kovtp.ee/elukohajargse-kooli-maaramine

_______________________________________________________

Väljavõte ajalehest Koduvald (november 2015), lk 3

Koduvald_november_2015_v copy

_______________________________________________________

2015. a septembris alustab Laagri Koolis kooliteed 100 last.
10.08.2015

Laagri Koolis avatakse neli 1. klassi, kuhu võetakse vastu kokku 100 last. Norm on 24 last, seda arvu võib suurendada kooli nõukogu otsusega arvestades tervisekaitse ja ohutusnõudeid. 13. mail 2015 otsustas nõukogu (hoolekogu) suurendada nelja klassi õpilaste arvu 96-lt 100-ni. Soovitavalt küll paarisarvu kaupa (24+24+26+26), kuid kuna klassiruumid edasi 2. klassi õppima asudes sellist arvu ei võimalda, saab kool suurendada õpilaste arvu igas sel sügisel alustavas klassis ühe võrra. Küll aga kehtestati lisatingimus, et kui mõni õpilane klassist lahkub, siis järgmisi lapsi võetakse vastu alles siis, kui klassi suuruseks jääb 24.

Kool annab endast parima, et tagada samaväärne arengukeskond igale õpilasele klassis ja ka võrreldes teiste klassidega.

_______________________________________________________

2015. a sügisel alustavasse 1. klassi kandideeris 152 last!
02.03.2015

Laagri Kooli 2015. a septembris alustavasse 1. klassi õppima asumiseks esitati 152 taotlust. Nendest kuut ei võeta arvesse, kuna tegemist ei ole Saue valla lastega.

1. septembril alustab Laagri Kool 96 1. klassi õpilasega, nelja paralleelklassiga, igas 24 õpilast.

Kandidaatide koolivalmiduse hindamiseks toimub 26. märtsil kell 12.00 koolis vestlus. Vestlusele kutsutakse 96 + 4 kandidaati (4 juhuks, kui mõni kandidaat loobub kohast).

Vastavalt korrale on nimekirjad järjekorras selliselt, et eesotsas on need Saue valla lapsed, kelle õde ja/või vend õpib Laagri Koolis (mitte vanemas kui 8. klassis) ja kelle mõlemad vanemad on hiljemalt 31. dets 2014. a sissekirjutusega Saue vallas põhjapiirkonnas. Selliseid õpilaskandidaatide taotlusi esitati sel aastal 39. Kõik sellised kandidaadid saavad sügisest ka kooliteed alustada juhul, kui nad on kooliküpsed. 

Nimekirjas järgnevad kandidaadid, kelle mõlemad vanemad on Saue valda (põhjapiirkonda) sisse kirjutatud. Järjekord moodustub pideva sissekirjutuse algusest (üks vanem kahest, kes varem on sisse kirjutatud, on järjekorras eespool). Selliseid õpilaskandidaatide taotlusi esitati 94.
Selle aasta järjekord kujunes selliseks, et nn sisse pääsesid need lapsed, kelle üks vanematest on sisse kirjutatud vähemalt viis aastat tagasi. Värskemate sissekirjutustega vanemad jäid hetkeseisuga jooone alla.

Järjekorras järgmised on kandidaadid, kelle õde ja/või vend õpib Laagri Koolis (mitte vanemas kui 8. klassis) ja kelle üks vanem on hiljemalt 31. dets 2014. a sissekirjutusega Saue vallas. Sel aastal on üks selline kandidaadi taotlus.

Järgnevad kandidaadid, kellel on üks vanem hiljemalt 31. dets 2014. a sissekirjutusega Saue vallas. Selliseid taotlusi esitati 10.

Nimekirja lõpus on kandidaadid, kes elavad valla lõunapiirkonnas ja nende pingerida omakorda sarnaneb eelnimetatule. Selliseid kandidaatide taotlusi esitati kaks – üks kahe vanema sissekirjutusega ja üks ühe vanema sissekirjutusega.

 

Kool annab hiljemalt 5. märtsiks taotluse esitanutele teada, kas laps on arvestatud õpilaskandidaadiks (ja ühtlasi kutsutud koolivalmiduse hindamisele) või ei.

Laagri Kool
02.03.2015