Vastuvõtukord

Vastuvõtt esimesse klassi  

Väljavõte dokumendist Laagri Kooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja koolist lahkumise kord

2. Vastuvõtt esimesse klassi

2.1.  Esimesse klassi võetakse õppima lapsi, kes vastavad järgmistele tingimustele:

2.1.1.  laps on saanud enne algava kooliaasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks ja

2.1.2.  lapse tegelik elukoht õpilaskandidaadiks võtmise taotluse esitamise hetkel, selle menetlemise perioodil kuni kooli õpilaste nimekirjade teatavaks tegemiseni on Saue vald ning

2.1.3.  lapse vähemalt ühe vanema tegelik elukoht on lapse esimesse klassi

minemisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue vald.

2.2.  Kool võtab jooksva aasta 1. septembril esimesse klassi minevate laste Laagri Kooli õpilaskandidaadiks vastuvõtmise taotlusi (lisa 1) (taotluse vorm kättesaadav kooli kodulehel) vastu alates 1. veebruarist kuni 17. veebruarini. Taotlus esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressile laagrik@laagrik.edu.ee või paberil Laagri Kooli kantseleisse. Kool teavitab lapsevanemat taotluse kättesaamisest e-kirjaga kolme tööpäeva jooksul.

2.3.  Kui selgub, et esimesse klassi soovijaid on rohkem kui „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 26 lõige 1 ette näeb, siis:

2.3.1.  on eelis õpilaskandidaadil, kelle mõlema vanema või üksikvanema Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on lapse esimesse klassi minemisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue vald;

2.3.2.  õpilaskandidaatide hulgast, kes täidavad punktis 2.3.1. nimetatud tingimuse, antakse eelis õpilaskandidaadile, kes elab Saue valla põhjapiirkonnas (so piirkond, mis jääb Keila-Saue-Laagri maanteest põhja poole);

2.3.3.  punktile 2.3.2. vastavate õpilaskandidaatide hulgas on eelis neil,
kelle vend või õde juba õpib koolis mitte vanemas, kui kaheksandas klassis või kelle vanem on Laagri Kooli töötaja. Selliste kandidaatide hulgas omakorda asetub ettepoole see, kellel õpib koolis rohkem õdesid-vendi, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ühtib õpilaskandidaadi elukohaga. Õeks- vennaks loetakse käesoleva põhikirja mõistes ka neid lapsi, kellel ei ole ühiseid vanemaid, kuid kes elavad püsivalt koos ühel aadressil ja moodustavad leibkonna;

2.3.4. kui leidub jätkuvalt õpilaskandidaate, kes võrdsel määral täidavad kõiki punktides 2.3.1.-2.3.3. sätestatud tingimusi, siis eelistatakse õpilaskandidaati, kelle ühe vanema tegelik elukoht Saue vallas on olnud kogumis pikemat aega.

2.4.  Kool edastab laekunud taotluste põhjal koostatud õpilaskandidaatide nimekirja 20. veebruariks Saue Vallavalitsusele taotlustes toodud andmete õigsuse kontrollimiseks.

2.5.  Kool saadab vallavalitsuse poolt kontrollitud õpilaskandidaatide nimekirjas oleva lapsevanemale otsuse lapse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta e-kirjaga hiljemalt 5. märtsiks.

2.6.  Kooli direktor moodustab koolivalmiduse hindamiseks komisjoni, kes korraldab (võttes arvesse laekunud taotlustes olevaid andmeid) esimesse klassi astuda soovivatele õpilaskandidaatidele vestluse. Vestlus toimub märtsi viimasel nädalal. Täpne aeg teatatakse lapsevanemale e-kirjaga.

2.7.  Koolivalmiduse hindamise tulemusest teavitab kool vanemat e-kirjaga hiljemalt 10. aprilliks. Hindamise tulemusi teistkordselt ümber ei vaadata.

2.8.  Kui koolivalmiduse hindamise käigus tunnistatakse õpilaskandidaat koolivalmiks, siis kooli vastuvõtmiseks peab vanem 5 tööpäeva jooksul koolivalmiduse hindamise tulemuste teate saamisest täitma ning esitama
kooli kantseleisse kooli kodulehel oleva taotluse (lisa 2) vormi õpilaskandidaadi kooli esimesse klassi vastuvõtmiseks, millele lisab:

2.8.1.  õpilaskandidaadi sünnitunnistuse või -tõendi kinnitatud ärakirja (kinnitab kooli sekretär originaali või tõestatud ärakirja alusel);

2.8.2.  vanema isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass) kinnitatud ärakirja (kinnitab kooli sekretär originaali alusel);

2.8.3.  õpilaskandidaadi dokumendifoto esitatakse digitaalselt enamlevinud pildifaili formaadis (JPG, JPEG; PNG; PDF);

2.8.4.  ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilaskandidaadi tervisekaardist selle olemasolul;

2.8.5.  õpilaskandidaadi koolivalmiduskaardi (väljastab lapsevanemale lasteaed õppeaasta lõpus).

2.9.  Kui koolivalmiduse hindamise käigus selgub, et laps ei ole koolivalmis ja seetõttu tekib kooli planeeritavas esimeses klassis vabu kohti, pakutakse neid järgmistele vastuvõtu tingimustele vastavatele õpilaskandidaatidele, kelle vanemaga võetakse ühendust e-kirjaga.

2.10.  Kui õpilaskandidaadi vanem ei täida kooli esimesse klassi vastuvõtu taotluse vormi tähtaegselt, siis ei arvata õpilaskandidaati kooli õpilaste nimekirja ning täitmata kohta pakutakse järgmisele vastuvõtu tingimustele vastavatele õpilaskandidaadile, kes läbib samuti koolivalmiduse hindamise.

2.11.  Õpilaskandidaadi vanema tähtaegselt esitatud kirjaliku taotluse alusel registreerib kool õpilaskandidaadi esimese klassi õpilaskandidaatide nimekirja. Kooli esimeste klasside komplekteerimisel arvestab kool võimalusel vanema soovi õpilaskandidaadi õppimise kohta poiste-, tüdrukute- või segaklassides.

2.12.  Kool teavitab esimesse klassi vastu võetud õpilaskandidaatide vanemaid õpilaskandidaadi kooli vastuvõtmisest e-kirjaga hiljemalt 20. aprillil.

2.13.  Kui vanem soovib loobuda kooli õpilaskandidaadi või hiljem
õpilase kohast, siis edastab ta koolile vastava taotluse elektrooniliselt e-posti aadressile laagrik@laagrik.edu.ee või paberil Laagri Kooli kantseleisse.

 

 

Väljavõte dokumendist  Laagri Kooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja koolist lahkumise kord

Laagri Kooli võetakse õppima kohaliku omavalitsuse poolt määratud kooli teeninduspiirkonnas tegelikult elavaid koolikohustuslikke lapsi, kelle vähemalt ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on kooli astumisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue vald. Lapsevanemana (edaspidi vanem) käsitletakse Laagri Kooli põhikirja mõistes ka muid lapse seaduslikke esindajaid.