Laagri Kool on Tallinna piiril Saue vallas tegutsev põhikool.

Koolis õpib alates 1. septembrist 2021. a  1118 õpilast, keda õpetavad ligi 100 õpetajat ja seda kahes koolihoones. Õpilased kannavad koolivormi ja õpivad poiste-, tüdrukute- ning segaklassides. Õpilase igakülgset arengut toetavad suurepärased sportimistingimused ja palju võimalusi pakkuv huvikool.


KOOLI MISSIOON

 • Kujundada mitmekülgseid, väärtushinnangutega, positiivse ellusuhtumisega, enesega
  jätkusuutlikult toimetulevaid inimesi.
 • Anda õpilastele võimalus võimetekohase hariduse omandamiseks ning eneseteostuseks
  turvalises ja kaasaegses arengukeskkonnas.
 • Toetada ja väärtustada õpilaste individuaalsust.
 • Luua tingimused elukestva õppija kujunemiseks.
 • Säilitada rahvuslikku identiteeti läbi rahvuskultuuri ja emakeele.
 • Kujundada õpilastes nii Euroopa kui ka kogu maailma kultuuri- ja teadusruumi kasutades
  terviklik maailmapilt.

KOOLI VISIOON

KOOL – VÄÄRTUSED JA TEADMISED KOGU ELUKS.


KOOLI VÄÄRTUSED

 • Õppimine – arusaamine, mõistmine, seoste loomine, huvi tekitamine
 • Koostöö – oleme avatud koostööks kõikide huvipooltega
 • Omanäolisus – kooli sisu ja näo loovad ning kujundavad kõik koolipere liikmed:
  professionaalne õpetaja, teadmistehimuline õpilane, toetav lapsevanem
 • Eesmärgid – kõrge vaimsus ja akadeemilisus
 • Loovus – loovus on inimese arengu võti: toetame ning arendame loomist ja originaalsust
 • Paindlikkus – lähtume õpilaste eripäradest, oleme valmis muutma ja muutuma
 • Turvalisus – kaasaegne õpikeskkond, märkame, kuulame, aitame kõiki ja kõike enda ümber.
 • Sõbralikkus – me oleme üksmeelne koolipere
 • Ühtekuuluvus – väärtustame oma maad, keelt, kultuuri ja traditsioone
 • Kord – hea õpikeskkonna aluseks on kokkulepitud reeglid, käitumis- ja kõlblusnormid

 


Koolipidaja on OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus.
OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskuse omanik on Saue vald.


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeerium
telefon: 735 0222
e-post: hm@hm.ee


Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ
Reg nr: 10784209

Telefon: +372 651 76 33
Asukoht: Veskitammi 22, Laagri, Saue vald, 76401 Harjumaa
E-mail: laagrik@laagrik.edu.ee