Laagri Kool on Tallinna piiril Saue vallas tegutsev põhikool.

Koolis õpib alates 1. septembrist 2020 üle 1000 õpilase, keda õpetavad ligi 100 õpetajat ja seda kahes koolihoones. Õpilased kannavad koolivormi ja õpivad poiste-, tüdrukute- ning segaklassides. Õpilase igakülgset arengut toetavad suurepärased sportimistingimused ja palju võimalusi pakkuv huvikool.


KOOLI MISSIOON

 • Kujundada mitmekülgseid, väärtushinnangutega, positiivse ellusuhtumisega, enesega
  jätkusuutlikult toimetulevaid inimesi.
 • Anda õpilastele võimalus võimetekohase hariduse omandamiseks ning eneseteostuseks
  turvalises ja kaasaegses arengukeskkonnas.
 • Toetada ja väärtustada õpilaste individuaalsust.
 • Luua tingimused elukestva õppija kujunemiseks.
 • Säilitada rahvuslikku identiteeti läbi rahvuskultuuri ja emakeele.
 • Kujundada õpilastes nii Euroopa kui ka kogu maailma kultuuri- ja teadusruumi kasutades
  terviklik maailmapilt.

KOOLI VISIOON

KOOL – VÄÄRTUSED JA TEADMISED KOGU ELUKS.


KOOLI VÄÄRTUSED

 • Õppimine – arusaamine, mõistmine, seoste loomine, huvi tekitamine
 • Koostöö – oleme avatud koostööks kõikide huvipooltega
 • Omanäolisus – kooli sisu ja näo loovad ning kujundavad kõik koolipere liikmed:
  professionaalne õpetaja, teadmistehimuline õpilane, toetav lapsevanem
 • Eesmärgid – kõrge vaimsus ja akadeemilisus
 • Loovus – loovus on inimese arengu võti: toetame ning arendame loomist ja originaalsust
 • Paindlikkus – lähtume õpilaste eripäradest, oleme valmis muutma ja muutuma
 • Turvalisus – kaasaegne õpikeskkond, märkame, kuulame, aitame kõiki ja kõike enda ümber.
 • Sõbralikkus – me oleme üksmeelne koolipere
 • Ühtekuuluvus – väärtustame oma maad, keelt, kultuuri ja traditsioone
 • Kord – hea õpikeskkonna aluseks on kokkulepitud reeglid, käitumis- ja kõlblusnormid

 


Koolipidaja on OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus.
OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskuse omanik on Saue vald.


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeerium
telefon: 735 0222
e-post: hm@hm.ee


Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ
Reg nr: 10784209

Telefon: +372 651 76 33
Asukoht: Veskitammi 22, Laagri, Saue vald, 76401 Harjumaa
E-mail: laagrik@laagrik.edu.ee