Hoolekogu koosseis:2019-2020 õppeaastal2018-2019 õppeaastal2017-2018 õppeaastal

Väljavõte kooli põhikirjast:

 • Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on tagada kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, kavandamisel ja jälgimisel ning luua õppeks ja kasvatuseks paremad tingimused.
 • Kooli hoolekogu täidab talle seaduste ja nende alusel antud õigusaktidega pandud ülesandeid ja teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
 • Hoolekogu:
  • osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  • annab arvamuse kooli põhikirja kehtestamiseks ja muutmiseks;
  • annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sh nõusoleku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  • annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  • annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  • annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  • annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  • kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  • annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  • annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  • annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  • annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta;
  • annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  • täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks
 • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 

Järgmine kooli hoolekogu koosolek:
16.04.2020

Kooli hoolekogu koosolekute protokollid:

23.01.2020

10.10.2019

16.05.2019
21.03.2019
24.01.2019
15.11.2018

09.05.2018
14.02.2018
11.10.2017

26.04.2017
01.02.2017

19.10.2016

19.05.2016
04.02.2015

19.11.2015
13.05.2015

04.02.2015
05.11.2014
15.10.2014
23.04.2014

26.02.2014
05.02.2014
11.12.2013

16.10.2013
12.06.2013
24.04.2013
30.01.2013
05.12.2012
09.01.2012
22.11.2011
19.09.2011