Kooli hoolekogu

Väljavõte põhikirjast:

Kooli hoolekogu on kollegiaalne otsustusorgan, kuhu kuuluvad kooli direktor, üks OÜ esindaja, huvikooli direktor, pedagoogide ja lapsevanemate esindajad, kes kumbki moodustab vähemalt 1/5 hoolekogu koosseisust, õpilasesinduse nimetatud esindaja, üks Saue Vallavalitsuse esindaja ja üks Saue Vallavolikogu esindaja.
– Kooli hoolekogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab hoolekogu tegevust.
– Pedagoogide esindaja valitakse kooli õppenõukogu koosolekul.
– Lapsevanemate esindajaid valitakse kooli hoolekogusse klasside lapsevanemate koosolekul, iga paralleelklassikomplekti kohta üks esindaja. Üks lapsevanemate esindaja saab esindada ainult ühte paralleelklassikomplekti. 9. klassi lõpetamise järel valitakse uus liige esimeste klasside lapsevanemate koosolekul. Koosoleku kutsub kokku Laagri Kooli direktor ning korraldab lapsevanemate esindajate valimised.
– Kooli hoolekogu koosseisu kinnitab, teeb selles muudatusi ja kutsub tagasi OÜ nõukogu. Ettepaneku liikmete tagasikutsumiseks saavad teha kooli hoolekogu esimees, OÜ juhatuse liikmed, Laagri Kooli direktor. Kooli hoolekogu koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks. Oma ettepanekuid hoolekogu liikmete osas võivad teha pedagoogid, vanemad, õpilasesindus, OÜ esindajad, Saue Vallavalitsus, Saue Vallavolikogu.

Kooli hoolekogu pädevusse kuulub:
– OÜ-le erakooli põhikirja muutmisettepanekute esitamine;
– direktori iga-aastase arengukava täitmise ja ülevaate ära kuulamine;
– kooli eelarve, kooli majandusaasta aruande ja vahearuannete kohta direktori ülevaate ära kuulamine;
– ettepanekute tegemine OÜ-le ja kooli direktorile õppe- kasvatusprotsessi arendamiseks;
– kooli arengukavale hinnangu andmine;
– kooli õppekava ja selles tehtavate muudatuste kohta arvamuse andmine;
– kooli tegevuse lõpetamise otsusele arvamuse andmine;
– seisukoha andmine teistes küsimustes, käesoleva põhikirja, seaduse või selle alusel antud õigusakti alusel;
– Kooli hoolekogu tegutsemise korra kehtestab OÜ.

 

Järgmine kooli hoolekogu koosolek:

10.10.2019

 

Kooli nõukogu koosolekute protokollid:

16.05.2019

21.03.2019

24.01.2019
15.11.2018

09.05.2018
14.02.2018
11.10.2017

26.04.2017
01.02.2017

19.10.2016

19.05.2016
04.02.2015

19.11.2015
13.05.2015

04.02.2015
05.11.2014
15.10.2014
23.04.2014

26.02.2014
05.02.2014
11.12.2013

16.10.2013
12.06.2013
24.04.2013
30.01.2013
05.12.2012
09.01.2012
22.11.2011
19.09.2011